برچسب: tetris

مخترعان زیادی در طول تاریخ توانسته اند از اختراعات خود شهرت و ثروت بدست بیاروند. البته اختراعاتی هم بودند که برای مخترعان خود سودی...