برچسب: TB145 2015

در تاریخ نهم آبان سال 1394 یک سیارک با نام TB145 2015 با فاصله 1/3 برابر مصافت زمین تا ماه از نزدیکی زمین عبور...