برچسب ها پست با برچسب "Suicide"

برچسب: Suicide

اگر در توکیو قدم بزنید و به اطراف توجه کنید با خودتان فکر می کنید که امکان افسرده بودن در این کشور وجود ندارد...