برچسب: Sony Lavender

در ماه مه ، تصاویری به بیرون درز کرد  که یک تلفن با نام Sony Lavender با گودی کمتر در طراحی نشان داد.در حال...