برچسب: Set Orientation

اگر از کاربران اینستاگرام باشید می دانید که اپلیکیشن همیشه در حالت عمودی به نمایش در می آید و شما با چرخش گوشی نمی...