برچسب: Pelagibacter

در محیط اطراف ما موجوداتی ریزی زندگی می کنند که حتی روحمان هم از وجود آن ها خبر ندارد. همین موجودات ریز به حدی...