برچسب: Nasscom

Nasscom Friday گفت ما نیاز داریم حتی وقتی اعضای WTO نیاز به تغییر مصوبه 18 ساله اطلاعات تکنولوژی ITA رای دادند، از منافع کشور...