برچسب: MP3

مخترعان زیادی در طول تاریخ توانسته اند از اختراعات خود شهرت و ثروت بدست بیاروند. البته اختراعاتی هم بودند که برای مخترعان خود سودی...

کاست های قدیمی یا فرمت MP3 امروزی یک انتخاب شخصی است ، شما کادم یک از این فرمت های رو ترجیح می دهید ؟ یه...