برچسب ها پست با برچسب "MICROCHIP"

برچسب: MICROCHIP

به گفته هاوکینگ که نگران است روزی ماشین ها بر انسان تسلط یابند شاید به تحق بپیوندد و همین با عث نگرانی مردم شده...