برچسب: CAT S60

دوربین های حرارتی به خودی خود تکنولوژی جدیدی نیستند و استفاده ی نظامی از آنها سالهاست که رواج دارد،اما اینکه یک گوشی به آن...