برچسب: Call of Duty swaps Zambies for aliens

 بازی "Call of duty"  :در این بازی ارواحی وجود دارند که به صورت گروه های چند نفره co-Op به نام "خطر انقراض "شناخته می...