برچسب: Battlecry

در مطلبی برایتان از اولین نمایش Bethesda در E3 تحت عنوان بررسی Doom درE3 2015 گفتیم که Bethesda مراسم را آغاز کرد وDoom را...