این بار مورچه ها الگوی انسانها میشوند ! ” بخش نخست “

۱۱ام مهر, ۱۳۹۳   نوشته شده توسط
۱  

این بار مورچه ها الگوی انسانها میشوند ! " بخش نخست " : مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتی اجتماعی هستند که به صورت جمعی زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء جمعیت کل است تا درجهت بقاء یک جزء از آن . یکی از مهمترین و جالبترین رفتار مورچه ها

ادامه مطلب