برچسب ها پست با برچسب "DNA چیست"

برچسب: DNA چیست

دی ان ای نوعی اسید نوکلئیک دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که وجود آن برای توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس ضروری است. نقش اصلی...