برچسب ها پست با برچسب "کاهش قیمت اینترنت.کم شدن قیمت اینترنت"

برچسب: کاهش قیمت اینترنت.کم شدن قیمت اینترنت

مصوبه کاهش تعرفه های اینترنت به میزانی قابل توجه که البته افزایش قیمت تلفن ثابت به میزانی بسیار قابل توجه تر را در پی...