برچسب ها پست با برچسب "مراقبت از اطلاعات شخصي"

برچسب: مراقبت از اطلاعات شخصي

امروزه  محافظت از رمز عبور در وسايل ارتباطي  يكي از مراتب احتياطي است .قديم اينجوري نبود براي حفاظت از مال و لموال و اسناد...