برچسب ها پست با برچسب "فورمول ریاضی"

برچسب: فورمول ریاضی

تناسب ایده ال برای تاپینگ و خمیر مورد استفاده پیتزا با زبان ریاضی بیان میشود.   پیتزا و فورمول ریاضیممکن است که فکر کنید میدانید که...