برچسب ها پست با برچسب "دی ان ای چیست"

برچسب: دی ان ای چیست

دی ان ای نوعی اسید نوکلئیک دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که وجود آن برای توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس ضروری است. نقش اصلی...