برچسب ها پست با برچسب "دلیل اختلال در اینترنت"

برچسب: دلیل اختلال در اینترنت

موضوع کندی ارتباطات اینترنت کاربران ایرانی، طی هفته های اخیر شدت بیشتری یافته به طوری که کاربران را به اعتراض علنی و عمومی وادار...