برچسب ها پست با برچسب "تشخیص دوستان از روی دی ان ای"

برچسب: تشخیص دوستان از روی دی ان ای

دی ان ای نوعی اسید نوکلئیک دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که وجود آن برای توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس ضروری است. نقش اصلی...