برچسب ها پست با برچسب "بدن انسان چند سلول دارد؟تعداد سلول های بدن انسان"

برچسب: بدن انسان چند سلول دارد؟تعداد سلول های بدن انسان

سلول در واقع کوچکترین واحد حیاتی بدن تمامی موجودات زنده است و حکم آجر برای ساخت یک ساختمان را دارند.سلول ها از قسمت های مختلفی...