برچسب ها پست با برچسب "اختلال در اینترنت"

برچسب: اختلال در اینترنت

موضوع کندی ارتباطات اینترنت کاربران ایرانی، طی هفته های اخیر شدت بیشتری یافته به طوری که کاربران را به اعتراض علنی و عمومی وادار...