برچسب ها پست با برچسب "کوچکتر شدن پردازنده"

برچسب: کوچکتر شدن پردازنده

خیلی آسان است که فکر کنیم چیز های اطرافمان برای همیشه بدون تغییر خواهند ماند اما در مورد تکنولوژی این گونه نمی توان صدق...