برچسب ها پست با برچسب "کاهش تعرفه های اینترنت"

برچسب: کاهش تعرفه های اینترنت

مصوبه کاهش تعرفه های اینترنت به میزانی قابل توجه که البته افزایش قیمت تلفن ثابت به میزانی بسیار قابل توجه تر را در پی...