برچسب ها پست با برچسب "پیتزا"

برچسب: پیتزا

تناسب ایده ال برای تاپینگ و خمیر مورد استفاده پیتزا با زبان ریاضی بیان میشود.   پیتزا و فورمول ریاضیممکن است که فکر کنید میدانید که...