برچسب ها پست با برچسب "پهپاد های اینترنت رسان فیسبوک"

برچسب: پهپاد های اینترنت رسان فیسبوک

یکی از نکات کلیدی در پروژه ی بلند پروازانه ی فیسبوک برای اینترنت رسانی به کل این کره ی خاکی ارتباط لیزری زمین به هوا...