برچسب ها پست با برچسب "قدرت نظامی"

برچسب: قدرت نظامی

جنگ بدترین اتفاقی است که می تواند برای هر ملتی بیافتد،به کفته ی کارشناسان اقتصادی هر 1 سال جنگ به طور متوسط چند دهه...