برچسب ها پست با برچسب "شستشوی مغزی"

برچسب: شستشوی مغزی

به گفته هاوکینگ که نگران است روزی ماشین ها بر انسان تسلط یابند شاید به تحق بپیوندد و همین با عث نگرانی مردم شده...