برچسب ها پست با برچسب "سنسور هایی که با جاگرفتن در مغز دستورهای عصبی را ترجمه می کند"

برچسب: سنسور هایی که با جاگرفتن در مغز دستورهای عصبی را ترجمه می کند

فناوری بیسیمی جدید در آزمایشات خود بر روی میمون ها نشان داد که می تواند نقش مهمی در کمک به معلولان جسمی ایفا نماید.در این...