برچسب ها پست با برچسب "درباره منظومه شمسی"

برچسب: درباره منظومه شمسی

سامانهٔ خورشيدی از انفجار و فروریزش یک ابر چرخان پدید آمده و در دوران رنسانس با مشاهدات افرادی از جمله گالیلئو گالیله به وجود...