برچسب ها پست با برچسب "تکنولوژی برایه سالمندان"

برچسب: تکنولوژی برایه سالمندان

کوسن هایی با سنسور، که به انسان حس در آغوش گرفته شدن را میدهند و بتری های آبی که میتوانند بفهمند که آیا مصرف...