برچسب ها پست با برچسب "بررسی Battlecry در E3 2015"

برچسب: بررسی Battlecry در E3 2015

در مطلبی برایتان از اولین نمایش Bethesda در E3 تحت عنوان بررسی Doom درE3 2015 گفتیم که Bethesda مراسم را آغاز کرد وDoom را...