برچسب ها پست با برچسب "برتری های کانال تلگرام به broadcast"

برچسب: برتری های کانال تلگرام به broadcast

قابلیت هایی که یک ساخت کانال تلگرام ارائه می دهد،بسیار بیشتر از قابلیت Broadcast است که پیشتر برای رفع نیازهای مشابه در این برنامه...