برچسب ها پست با برچسب "ارتش"

برچسب: ارتش

جنگ بدترین اتفاقی است که می تواند برای هر ملتی بیافتد،به کفته ی کارشناسان اقتصادی هر 1 سال جنگ به طور متوسط چند دهه...