برچسب ها پست با برچسب "اخبارعلمی"

برچسب: اخبارعلمی

به گفته هاوکینگ که نگران است روزی ماشین ها بر انسان تسلط یابند شاید به تحق بپیوندد و همین با عث نگرانی مردم شده...